รู้จักหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
รายชื่อผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน วัตถุประสงค์
login
ประกาศจากสำนักงานประกันสังคม
สิทธิต่าง ๆ ของบุคลากร
สถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม
ระเบียบและหลักเกณฑ์
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบุคลากร
อบรมสัมมนา
ข่าวการรับสมัคร
สถิติบุคลากร

กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรมการจัดหางาน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 
home

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อำเภอหางดง สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 3 คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่ง :: รองคณบดี    คณะบริหารธุรกิจ
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ:: เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 30 ปี ขึ้นไป

1.             สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.             สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

3.             จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามภารกิจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

3.1.       ด้านวิชาการ

3.1.1. มีประสบการณ์ด้านการสอน การวิจัยและมีสัมฤทธิผลทางวิชาการสูง

3.1.2. มีความคิดริเริ่มในทางวิชาการ

3.1.3. มีความสนใจ เอาใจใส่ด้านการศึกษา

3.2.       ด้านการบริหาร

3.2.1. มีความรู้ ความเข้าใจในภาระงานของคณะเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ ในการบริหารงานและการวางแผน

3.2.2. มีลักษณะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่คณะ และ มหาวิทยาลัย

3.2.3. มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม

3.2.4. มีประสบการณ์และความสามารถในการติดต่อประสานงานระดับ คณะ มหาวิทยาลัย และ นานาชาติ

3.2.5. เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม

3.2.6. ยอมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่น

3.3.       ด้านจริยธรรม เป็นผู้มีประวัติอันดีงาม ทั้งในด้านการงานและส่วนตัว มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี

update ::04-06-2557

ตำแหน่ง :: อาจารย์    คณะบริหารธุรกิจ
จำนวน    :: อัตรา
คุณสมบัติ::

ชายหรือหญิง  จบการศึกษษระดับปริญญาเอกขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องทางบริหารธุรกิจ

update ::01-05-2557

ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่    คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ::

เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนงานบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์

เพศ ชาย หรือ หญิง  อายุ 20 ปี ขึ้นไป

จบการศึกษาระดับปริญาตรีในสาขาที่เกียวข้อง

ลักษณะงาน งานติดต่อประสานงานระหว่าง นักศึกษา และ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทุนฯ

มีใจรักในงานบริการ เพราะเป็ฯงานที่ต้องติดต่อประสานงาน

update ::03-01-2557

ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่  ฝ่ายกองทุน  สำนักสวัสดิการและกิจการพิเศษ
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ::

เพศ ชาย หรือ หญิง  อายุ 20 ปี ขึ้นไป

จบการศึกษาระดับปริญาตรีในสาขาที่เกียวข้อง

ลักษณะงาน งานติดต่อประสานงานระหว่าง นักศึกษา และ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทุนฯ

มีใจรักในงานบริการ เพราะเป็ฯงานที่ต้องติดต่อประสานงาน

update ::22-11-2556

ตำแหน่ง :: คณบดี    คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ::

1.             เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 40 ปี ขึ้นไป

2.             สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.             สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

4.             จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามภารกิจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

4.1.       ด้านวิชาการ

4.1.1. มีประสบการณ์ด้านการสอน การวิจัยและมีสัมฤทธิผลทางวิชาการสูง

4.1.2. มีความคิดริเริ่มในทางวิชาการ

4.1.3. มีความสนใจ เอาใจใส่ด้านการศึกษา

4.2.       ด้านการบริหาร

4.2.1. มีความรู้ ความเข้าใจในภาระงานของคณะเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ ในการบริหารงานและการวางแผน

4.2.2. มีลักษณะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่คณะ และ มหาวิทยาลัย

4.2.3. มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม

4.2.4. มีประสบการณ์และความสามารถในการติดต่อประสานงานระดับ คณะ มหาวิทยาลัย และ นานาชาติ

4.2.5. เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม

4.2.6. ยอมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่น

4.3.       ด้านจริยธรรม เป็นผู้มีประวัติอันดีงาม ทั้งในด้านการงานและส่วนตัว มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี

update ::19-11-2556

ตำแหน่ง :: นักวิชาการ    คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ::

ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  เพศ ชายหรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน

งานสอนรายวิชาภาษาจีน(กลุ่มวิชาพื้นฐาน)  และงานเอกสาร งานประสานงานระหว่างหน่วยงาน

update ::26-09-2556

ตำแหน่ง :: อาจารย์สอนคณิตศาสตร์    คณะวิศวกรรมศาสตร์
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ::

ชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปสาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รับผิดชอบงานสอน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

update ::20-09-2556

ตำแหน่ง :: ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา    ศูนย์สื่อสารองค์กร
จำนวน    ::2 อัตรา
คุณสมบัติ:: ชาย  อายุ 21-30 ปี  การศึกษา  ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา 

-                   มีบุคลิกภาพดี

-                   มีความอดทนสูง

-          สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

ลักษณะงาน

-                   แนะแนวการทำงานศึกษาต่อและงานรับเข้านักศึกษา

-                   งานประสานงานและงานสารบรรณ

-          งานพัฒนาระบบการตลาดออนไลน์

update ::20-09-2556

ตำแหน่ง :: พนักงานปฎิบัติการ 1  ฝ่ายภูมิทัศน์  สำนักสวัสดิการและกิจการพิเศษ
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ::

ชาย  อายุ 20-40 ปี  วุฒิการศึกษาไม่จำกัด  มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง สามารถขัยรถยนต์ได้ และ ใช้เครื่องจักรเล็กได้

ทำงานดูแลต้นไม้ และสนามในมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

update ::20-09-2556

ตำแหน่ง :: graphic    ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสา
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ:: เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป  ปริญญาตรีในสาขาที่เกียวข้องupdate ::19-08-2556

ตำแหน่ง :: โปรแกรมเมอร์    ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสา
จำนวน    ::2 อัตรา
คุณสมบัติ::

เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกียวข้อง

update ::19-08-2556

ตำแหน่ง :: อาจารย์    คณะบริหารธุรกิจ
จำนวน    ::2 อัตรา
คุณสมบัติ::

·       คุณสมบัติ

Ø เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป  

Ø การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการท่องเทียว หรือที่เกี่ยวข้อง

update ::24-06-2556

ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการสำนักวิจัย    สถาบันวิจัย
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ::

·       คุณสมบัติ

Ø เพศชาย หรือ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป  

Ø การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องในด้านงานวิจัย

Ø มีเครือข่ายในการติดต่อประสานงานด้านงานวิจัย

·       หน้าที่

Ø ส่งเสริมและพัฒนา ระบบงานวิจัยก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ

Ø สนับสนุน ส่งเสริมการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

update ::24-06-2556

ตำแหน่ง :: หัวหน้าศูนย์    ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสา
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ::

·       คุณสมบัติ

Ø เพศชาย หรือ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป  

Ø การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Ø มีเครือข่ายในการติดต่อประสานงานด้านระบบไอที

·       หน้าที่

Ø ส่งเสริมและพัฒนา ระบบเครือข่ายภายในและอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ

Ø ดูแลรักษาเครื่อง Server ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Ø พัฒนา เว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และนำเสนอสาระความรู้ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Ø สนับสนุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้

Ø ดูแลรับผิดชอบห้องเรียน สำนักงาน อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

Ø จัดทำโครงการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ดี

Ø ซ่อมบำรุง ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

Ø ร่วมวางแผนและส่งเสริมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาการเรียนการสอน

Ø สนับสนุนส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทางการศึกษา

Ø เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการเรียนรู้โดยผ่านสื่อ ICT ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

Ø งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

update ::24-06-2556

ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่  เทคโนโลยีก่อสร้าง  วิศวกรรมศาสตร์
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ::

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ธุรการ ประสานงาน หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ

คุณสมบัติ คุณวุฒิขั้นต่ำ ปริญญาตรี ด้านบริหารการศึกษา  (หากมีประสบการณ์การทำงานในระดับอุดมศึกษา หรือด้านวิชาช่าง จะเป็นประโยชน์)

ผู้สมัครโปรดเขียน Resume ให้สมบูรณ์ เนื่องจากจะไม่เรียกสัมภาษณ์ทุกคน)

update ::11-06-2556

ตำแหน่ง :: อาจารย์  เทคโนโลยีก่อสร้าง  วิศวกรรมศาสตร์
จำนวน    ::2 อัตรา
คุณสมบัติ::

เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป  จบการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป ในสาขา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หากมีประสบการการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

update ::21-06-2556

ตำแหน่ง :: อาจารย์  สาขาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ::

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาการบัญชี เพศชาย/หญิง

รับผิดชอบงานสอน  วิจัย  บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี  หากมีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

update ::23-04-2556

ตำแหน่ง :: อาจารย์    คณะวิศวกรรมศาสตร์
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ::

เพศชายหรือหญิง  จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 

รับผิดชอบงานสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  หากผ่านงานการเป็นอาจารย์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

update ::22-04-2556

ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่    สำนักกิจการนักศึกษา
จำนวน    ::2 อัตรา
คุณสมบัติ::

เพศ ชาย  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์ด้านกิจการนักศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

update ::22-04-2556

ตำแหน่ง :: นักวิชาการ    สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ:: ไม่จำกัดเพศ  อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีประสบการในการทำงานและ  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีupdate ::26-04-2556

ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่    ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสา
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ::

เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาในระดับปริญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

update ::22-04-2556

ตำแหน่ง :: อาจารย์  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ::

เพศชาย หรือ หญิง  วุฒิการศึกษา ปริญญาโทขึ้นไป สาขา ภาษาจีน หรือ สาขา ที่เกี่ยวข้อง  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับผิดชอบงานสอน  งานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา  การบริหารโครงการ และ ภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

update ::23-04-2556

ตำแหน่ง :: อาจารย์  สาขาสังคมวิทยา,จิตวิทยา  คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
จำนวน    ::1 อัตรา
คุณสมบัติ::

เพศชาย หรือ หญิง  วุฒิการศึกษา ปริญญาโทขึ้นไป สาขา จิตวิทยา หรือ สาขา สังคมวิทยา  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับผิดชอบงานสอน  งานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา  การบริหารโครงการ และ ภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

update ::23-04-2556

1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม พ.ร.บ.อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป
3. อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
4. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องในตำแหน่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีบุคลิกดี กระตือรือร้น และมีความคล่องตัว
7. ต้องการมาร่วมอุดมการณ์ในการทำงานด้านการศึกษา


- เอกสารคุณวุฒิการศึกษาพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
- เอกสารทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
- เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
- ใบรับรองการผ่านงานจำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร


มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จะประเมินบุคคลผู้เข้าสอบคัดเลือก เพื่อพิจารณาความเหมาะสม กับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีการสอบ สัมภาษณ์ ทดสอบข้อเขียน(เฉพาะด้าน) ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ กรณีสมัครตำแหน่งอาจารย์ มีการสอบสอน การประกาศผลการคัดเลือก มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คะแนนสูง ลงมาตามลำดับ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80


มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 169 หมู่ 3 ต. หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร. (053) 819999 โทรสาร (053) 819998
E-mail: thapanan@northcm.ac.th คุณฐปนรรฆ์ สุดใจ๋ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
www.northcm.ac.th
 
 
ติดต่อฝ่ายการเจ้าหน้าที่ได้ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5342-7310 แฟกซ์ 0-5342-7311 e-mail to :
thapanan@northcm.ac.th